Vetaş Atropin % 0.2

Vetaş Atropin % 0.2

Vetaş Atropin % 0.2

Enjeksiyonluk Çözelti

Veteriner Antikolinerjik

BİLEŞİMİ: VETAŞ ATROPİN %0.2 Enjeksiyonluk Çözelti, steril, renksiz, karakteristik kokulu, berrak bir çözelti olup beher ml’de etkin madde olarak 2 mg Atropin sülfat ve yardımcı madde olarak 15,7 mg benzil alkol içerir.

 FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: VETAŞ ATROPİN %0.2 Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan atropin sülfat, belladon alkoloidleri grubundan antikolinerjik etkiye sahip bir ilaçtır. Asetilkolinin effektör hücrelerdeki muskarinik reseptörlere bağlanmasını engellemek suretiyle etki eder. Başka bir deyişle asetilkolinin muskarinik etkilerini ortadan kaldırır.

Parenteral yolla uygulandığında merkezi sinir sistemini uyarıcı etki oluşturur. Düz kaslar üzerinde antispazmodik etki gösterir. Tükürük ve bronş salgısını azaltır, vagusu deprese ederek kalp hareketlerini hızlandırır. Mide-barsak düz kaslarının peristaltiğini bloke ettiğinden konstipasyon şekillendirir. Gözde iris sfinkter kasını gevşeterek midriyazis’e yol açar.

Atropin sülfat, sindirim kanalından veya parenteral yollardan verilince kolay emilir ve tüm vücuda dağılır. Kan-beyin bariyerini aşar. Karaciğerde kısmen tropin ve tropik asite metabolize olur. Uygulanan dozun yaklaşık %60’ı değişmemiş halde, geri kalanı da hidrolize ve konjuge olmuş ürünler halinde idrarla atılır. Atropin, plasentaya da geçer.

Atropin sülfatın çeşitli organ sistemleri üzerindeki etkisi büyük farklılık göstermektedir. Kardiyovasküler etkisi kısa sürelidir. Atropin I.M. verildikten 30 dakika sonra hızla absorbe edilerek pik konsantrasyona ulaşır, kalp atım hızı maksimum 15 ila 50 dakika sonra artar ve bu süre yaklaşık 5 saat devam eder. Salivasyona yönelik etkisi daha geç ortaya çıkar; enjeksiyondan yaklaşık 100 dakika sonra maksimum düzeye ulaştığı ve bu etkinin yaklaşık 4 saat süresince kalıcı olduğu belirlenmiştir.

Atropinin I.V. yolla verilmesinden sonra kalp atım hızının 3-4 dakika içinde en yüksek düzeye ulaştığı, ilk 10 dakika içinde serumdaki düzeyinin hızla düştüğü ve ardından aşamalı olarak azaldığı saptanmıştır. Atropinin I.M. ve I.V injeksiyonundan 1 saat sonra düzeylerin çok benzer olduğu gözlenmiştir.

KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLAR: VETAŞ ATROPİN %0.2 Enjeksiyonluk Çözelti hayvanlarda aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılır:

  • Sancı olgularında spazmolitik,
  • Cerrahi amaçlarla yapılan anestezilerde tükürük ve bronş salgısının azaltılması ve vagovagal refleksler ile artan vagal tonusun kalp üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi amacıyla preanestezik olarak (özellikle travmalı kedi ve köpeklerde uygulanacak cerrahi anesteziden önce analjezik ilaçlarla birlikte)
  • Organik fosforlu ve karbamat grubu insektisidlerle zehirlenmelerde antidot olarak ,
  • Morfin ve eserin, pilokarpin, arekolin ve kloroform zehirlenmelerinde de antidot olarak kullanılır.

 KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Atropinin genel olarak parasempatolitik amaçla aşağıdaki dozlarda deri altı yolla uygulanır.

 

Hayvan türüPratik dozFarmakolojik  dozUygulama yolu
At- Sığır1.5 – 3 ml /100 kg canlı ağırlık30 – 60 µg / kg canlı ağırlık 

 

Deri altı

 

Buzağı-Dana-Tay0.75 – 1.5 ml /50 kg canlı ağırlık30 – 60 µg / kg canlı ağırlık
Koyun-Keçi2 – 4  ml / 50 kg canlı ağırlık80 – 160 µg / kg canlı ağırlık
Kuzu- Oğlak1 – 2 ml / 25 kg canlı ağırlık80 – 160 µg / kg canlı ağırlık
Köpek0.15 – 0.25ml  /10 kg canlı ağırlık30 – 50 µg / kg canlı ağırlık
Kedi0.06 – 0.1 ml / 4 kg canlı ağırlık30 – 50 µg / kg canlı ağırlık

 

Antidot olarak:

Hayvan türüPratik dozFarmakolojik  dozUygulama yolu
At- Sığır2 – 4  ml / 100 kg canlı ağırlık40 – 80 µg / kg canlı ağırlıkOrganik fosforlu ve karbamat grubu insektisit zehirlenmelerinde ;

Damar içi (Yavaş)

Diğer zehirlenmelerde; Deri altı

Buzağı-Dana-Tay1.5 – 3 ml / 50 kg canlı ağırlık60 – 120 µg / kg canlı ağırlık
Koyun-Keçi2.5 – 5 ml / 50 kg canlı ağırlık100 – 200 µg / kg canlı ağırlık
Köpek0.4 – 0.5 ml /10 kg canlı ağırlık80 – 100 µg / kg canlı ağırlık
Kedi0.3 – 0.5 ml /4 kg canlı ağırlık150 – 250 µg /kg canlı ağırlık

Doz tekrarı, atropinizasyon bulguları izlenerek ve zehirlenme belirtilerinin gerilemesine bağlı olarak yapılmalıdır.

Atropin ayrıca atlarda Xylazin anestezisinde oluşabilecek kalp blokajının sağaltımında 0.01 mg/kg canlı ağırlık dozunda ( 0.5 ml /100 kg canlı ağırlık ) damar içi yolla uygulanır.

 ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR :

Parasempatolitik amaçla ATROPİN  kullanılırken her hayvan türü için özel olan doz ayarına ve uygulamanın deri altı yolla yapılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Organik fosforlu insektisidlerle zehirlenmelerde damar içi uygulama yavaş bir şekilde yapılmalıdır. Doz tekrarı, atropinizasyon bulguları izlenerek ve zehirlenme belirtilerinin gerilemesine bağlı olarak yapılmalıdır. Ergin sığırlarda uzun süren iştahsızlık ve rumen durgunluğuna neden olduğundan preanestezik olarak kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Bulanık görme, uyuşukluk, taşikardi, deri ve ağız kuruluğu ile peklik (konstipasyon) ve idrar yapmada güçlüğe de neden olabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Atropin ve türevlerinin etkisi antihistaminik, benzodiazepin, fenotiyazin, uzun etkili kortikosteroidler, thiazid grubu diüretikler ve sempatomimetiklerin etkisini arttırabilir.

Metaklopramidin etkisini antagonize eder.

Atropin mide-barsak motilitesini azaltacağından diğer ilaçların emilimini etkileyebilir.

Kolinerjik etkili ilaçlar ile (kolin esterleri, kolinerjik etkili alkoloidler, asetil kolin esteraz inhibitörleri gibi) bir arada kullanıldığında birbirinin etkisini antagonize ederler.

Asepromazin, klorpromazin,heparin,metoheksital sodyum ile geçimsizdir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmamış veteriner tıbbi ürün veya bu üründen arta kalacak materyalleri yerel yasaların gerekliliklerine göre imha edilmelidir.

Kanatlılar için kontrendikedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Yüksek dozlarda taşikardi, deri ve ağız kuruluğu ile susama, koordinasyon bozukluğu şeklinde yan etkiler oluşturabilir. Doz aşımındaki belirtiler; taşikardi, aşırı heyecanlı davranışlar ve koordinasyon bozukluğudur. Atropin ile doz aşımı ve zehirlenmelerde arekolin, pilokarpin ve neostigmin gibi parasempatomimetikler kullanılmalı, hayvan ılık tutulmalı, ilaç oral yolla alınmışsa hayvan kusturulmalıdır.

 GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

 İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); Ette ve sütte “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Taşikardi, kornea ülseri ve glakomda ve tıkanıklık (pilorik obstrüksiyon) olgularında kontrendikedir.

Gebelikte kullanımı: Atropinin gebe hayvanlarda doğum anomalileri ve diğer problemlere neden olup olmadığı bilinmemektedir. Atropin enjeksiyonundan sonra fötusun kalp atışlarında artış olduğu rapor edilmiştir. Bu konuda yeterli bilimsel çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla gebe hayvanlarda, atropine ancak zorunlu bir ihtiyaç var ise kullanımı önerilmektedir. Aksi halde gebelikte kullanımı önerilmez.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Gıdalardan uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Atropin önemli farmakolojik etkileri olan zehirli bir alkaloiddir. Bu sebeple dikkatli kullanılmalı, yanlışlıkla enjeksiyon halinde prospektüs ve ilaçla birlikte hekime başvurulmalıdır.

 MUHAFAZA ŞARTLARI VE Raf Ömrü

Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 36 aydır. 25°C‘nin altında saklayınız. Buzdolabına koymayınız ve dondurmayınız. İlk kullanımdan sonra en geç 28 gün içerisinde kullanılmalıdır. Ürünün tıpası en fazla 40 kez delinebilir. Kontaminasyondan koruyunuz.

Tİcari TAKDİM Şekli

Karton kutuda; alüminyum-plastik beyaz flip off kapak ve kırmızı lastik tapa ile kapatılmış 20, 50 ve 100 ml’lik Tip II bal rengi cam şişelerde arz edilmektedir.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır. (VHR)

 PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 17.01.2017

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO: 30/12/2003-13/014

PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: DEVA Holding A.Ş. Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul Tel: 0 212 692 92 92 Faks: 0 212 697 00 24 vetas@vetas.com.tr

 ÜRETİM YERİNİN ADI  VE ADRESİ: Deva Holding A.Ş. Dumlupınar Mah. Ankara Cad. No:2 Kartepe/Kocaeli

Tel: 0 262 317 88 00  Faks: 0 262 317 88 31

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ